انتقادات و پیشنهادات

در راستای ایجاد ارتباط نزدیک میان مراجعه کنندگان با دبیرخانه همایش تقاضامندیم انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل Congress.Iranethics@gmail.com برای ما ارسال نمایید.

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30