دکتر احسان شمسی گوشکی

دکتر احسان شمسی گوشکی
رتبه علمی: استادیار
آدرس الکترونیکی: shamsi@tums.ac.ir
مدرک تحصبلی:
دکتری تخصصی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سوابق اجرایی:
1    عضو هیات علمی                                دانشگاه علوم پزشکی تهران        از 1393 تاکنون
2    دبیر گروه اخلاق پزشکی                       فرهنگستان علوم پزشکی            از 1393 تاکنون
3    دبیر کمیته علمی اخلاق در پژوهش                وزارت بهداشت                     از 1393 تاکنون
4    مدير اخلاق پزشکي    سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران            از 1392 تا کنون
4    مدير گروه اخلاق زيست پزشکي        پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاه              1392- 1390
6    مدير اجرايي    مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي    1390- 1388

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30