هزینه های ثبت نام

 

هزینه ثبت نام (تومان)

شرکت کنندگان متقاضی امتیاز بازآموزی پزشکی/دندانپزشکی/ داروسازی عمومی و تخصصی

(که ارائه پوستر یا سخنرانی ندارند)

150/000

شرکت کنندگان متقاضی امتیاز بازآموزی برای پرستاری و سایر رشته

(که ارائه پوستر یا سخنرانی ندارند)

50/000

پژوهشگرانی که مقالات آنها به عنوان پوستر پذیرفته شده است.

(این پرداخت شامل هزینه ها از جمله هزینه صدور گواهی ، امتیاز بازآموزی به تناسب رشته افراد ارائه دهنده، پذیرایی و...... خواهد بود)

50/000

سایر شرکت کنندگان که متقاضی صدور گواهی شرکت در کنگره بدون امتیاز بازآموزی گروه های علوم پزشکی هستند.

(این هزینه شامل هزینه صدور گواهی شرکت و پذیرایی 4 روز کنگره خواهد بود)

100/000

دانشجویان

(این هزینه شامل هزینه صدور گواهی شرکت و پذیرایی 4 روزه کنگره خواهد بود)

30/000

افرادی که مقاله آنها جهت ارائه به سخنرانی پذیرفته شده است.

 

ثبت نام سخنرانان رایگان بوده و از طریق دبیرخانه انجام خواهد شد.

برای ثبت نام کلیک نمایید

 

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30