پژوهشگر گرامی

پژوهشگر گرامی


سایت کنگره از 96/08/22 تا ساعت 24:00 روز چهارشنبه 96/08/24 جهت ویرایش خلاصه مقالات مورد پذیرش (متن، چیدمان نویسندگان، وابستگی افراد) فعال می باشد و پس از این زمان امکان ویرایش وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است پس از مهلت مذکور خلاصه مقالات با آخرین ویرایش شما، در کتابچه مقالات کنگره به چاپ خواهد رسید.


 دبیرخانه علمی کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30