بررسی عوامل سازمانی موثر در امید به آینده شهرنشینان تبریز بر اساس معادلات ساختاری
کد مقاله : 1003-CONGRESS (R1)-FULL
نویسندگان:
داود فرخ نژادکشکی *
آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
مقاله مذکور حاصل تز دکترای جامعه شناسی است که هدف آن « بررسی عوامل سازمانی موثر در امید به آینده شهرنشینان تبریز بر اساس معادلات ساختاری» می باشد. همچنین سعی شده به سوال زیر پاسخ داده شود که امید به آینده، بهره مندی از خدمات شهرداری ، بهداشتی و درمانی، آموزشی، امنیتی و انتظامی و رضایت از عملکرد مسولان دربین حاشیه نشینان بیشتراست یا شهرنشینان تبریز؟
روش: روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه، شهرنشینان تبریز در سال ۱۳۹۶ بودند که ۸۵۲ نفر از بین شهرنشینان براساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون امید به آیندة اسنایدر و همکاران (۱۹۹۱) و آزمونهای محقق ساختۀ عوامل سازمانی (بهره مندی از خدمات شهرداری ، بهداشتی و درمانی، آموزشی، امنیتی و انتظامی و رضایت از عملکرد مسولان) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. که برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ی عوامل سازمانی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که نشان از مناسب بودن روایی محتوای این پرسشنامه دارد همچنینی از الفای کرنباخ برای محاسبه پایایی استفاده شده که مقادیر آن بالای 0/7 می باشد. و تحلیلهای آماری براساس معادله ساختاری و با استفاده از برنامه Spss وAmos انجام یافته است.
یافته ها: نتایج نشان داد در متغیرها سازمانی مورد بررسی حاشیه نشینان نسبت به شهر نشینان در سطح پایینی قرار داشتند. به غیر از محرومیت نسبی و ابعاد آن که میزان آن در بین حاشیه نشینان بیشتر است. و بین عوامل سازمانی مورد بررسی و امید به آینده شهرنشینان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین مقادیر رگرسیونی مدل حاکی ازآن است که عوامل سازمانی به ترتیب، بهره مندی از خدمات آموزشی به میزان (0/57)، رضایت از عملکرد مسولان به میزان (0/27)، بهره مندی ازخدمات شهری به میزان (0/24) ، بهره مندی از خدمات امنیتی و انتظامی به میزان (0/15) ، در امید به آینده شهرنشینان تاثیر دارد.
نتیجه گیری: افزایش بهره مندی از خدمات شهرداری ، بهداشتی و درمانی، آموزشی، امنیتی و انتظامی و رضایت از عملکرد مسولان شهرنشینان به تقویت امید به آینده در بین آنها منجر می شود و لازم است از این پتانسیل برای افزایش امید به آینده شهرنشینان و اخلاق و فرهنگ شهرنشینی استفاده شود.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: امید به آینده ، شهرنشینان ، عوامل سازمانی بهره مندی از خدمات شهری، رضایت از عملکرد مسولان
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است