سبک زندگی و اخلاق اقتصادی بر مبنای باورهای دینی از دیدگاه وبر : جامعه ایران
کد مقاله : 1013-CONGRESS (R1)-FULL
نویسندگان:
یاسین حسینی *1، کیومرث خزلی2، سید صلاح الدین کهنه پوشی2
1دانشگاه تهران مرکز -تهران
2دانشگاه تهران مرکز
چکیده مقاله:
سبک زندگی و اخلاق اقتصادی بر مبنای باورهای دینی از دیدگاه وبر:جامعه ایران
چکیده
مقدمه:زندگی و نحوه رفتار کردن همواره از مسائل اصلی جوامع بشری بوده است، انسان برای رهایی از چندگانگی و ورود به زندگی اجتماعی و شیوه صحیح آن همراه با اخلاق منسجم بر مبنای چارچوب باورهای دینی و اجتماعی و اقتصادی، نیازمند یک عامل(سبک زندگی) مهارکننده است تا بتواند به ذات بشری خود برای زندگی اجتماعی زمینه های انسانی و الهی فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه ماکس وبر در مورد سبک زندگی و اخلاق اقتصادی و باورهای دینی می باشد.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش اسنادی- کتابخانه ای به منظور جمع آوری و مطالعه اطلاعات استفاده شده است.الگوی پژوهش اسنادی با محوریت مطالعه و بررسی اسناد می تواند ضمن کشف و دستیابی به داده های موجود در اسناد به نتایج جدید منجر گردد.
یافته های پژوهش: سبک زندگی در مفهوم وبری فارغ از معنای فردی که در وهله اول به فرد می بخشد یک جریان جمعی را مکمل گروه های منزلتی قرار داده است که بیشتر محصول انسانی است که با فرصت های زندگی خلق شده می باشد که جریان اخلاق اقتصادی تحت تاثیر کالونیسیم را همراه با خود دارد سبک زندگی جامعه ایرانی می‌تواند رجوع دوباره به باورهای دینی و آیینی باشد.در حالی که بررسی ها نشان داد،اخلاق اقتصادیایرانی،آمیزه‌ای ازتقدیرگرایی، سازگاری، محافظه‌کاری و امنیت‌خواهی است. به طوری که همه کنش‌های شیوه زندگی افراد جامعه را تبیین خواهد کرد. خصائصی که تا حدودی در نزدیکی سنخ آرمانی سنتی مورد نظر وبر قرار گرفته است و از روش و منش کالونی بسیار فاصله دارد.
بحث و نتیجه گیری:ماکس وبر دیدگاه تفهمی را در جامعه شناسی مطرح کرد و برای انگیزه ، اراده ، و کنش انسان در جامعه سهم برجسته ای قائل بود . علاوه بر این توانست برای دیدگاه نظری خود روش شناسی متناسب و معینی ارائه دهد وبر مفهوم سبک زندگی را طوری مورد واکاوی قرار داده که با مفاهیم اقتصادی و دینی همراه بوده و لازمه این خصائص را مکمل و مبنای پیشرفت می داند.اخلاق ایرانی که خاستگاه آن باورهای درونی شده است، تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد در خصوص امور عملی و اقتصادی داشته است. اموری که به طور مستقیم پیشرفت یک کشور را نشانه می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی :اخلاق اقتصادی،سبک زندگی،جامعه ایران ،باورهای دینی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است