چگونه سالمندان دلبستگی مکانی را تعریف می کنند؟ یک مطالعه مروری
کد مقاله : 1040-CONGRESS-FULL
نویسندگان:
زهرا علی اکبرزاده آرانی *1، نسیبه زنجری2، احمد دلبری1، مهشید فروغان1، غلامرضا قائد امینی3
1مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
2دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
3مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: دلبستگی مکانی مفهومی مهم در دوران سالمندی است که در متون مختلف، مفاهیم مختلف و ابعاد متفاوتی در ارتباط با آن بیان شده است. هدف از این مطالعه جمع بندی مضامین مطرح شده در ارتباط با دلبستگی مکانی و مشخص کردن ابعاد این مفهوم از نگاه سالمندان می باشد.
روش: روش مورد استفاده در این مطالعه، Scoping Review از ادبیات منتشر شده در ارتباط با دلبستگی مکانی سالمندان است. این روش شامل مطالعات کمی و کیفی است. در زمینه سالمندی، پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیک شامل:Google, Scopus, ProQuest, Google Scholar, Science Direct, PubMed, ELSEVIER, Irandoc, Magiran, و SID با کلید واژه‌های انگلیسی شاملattachment to place, place attachment همراه با Older adult ,Aging ,Old people, senior, و ساخت عبارتهای ترکیبی با استفاده از حروف ربط or و and و کلید واژه‌های دلبستگی مکانی و سالمندان، بدون محدودیت زمانی در بازه ی زمانی ماه های مارس و آوریل 2019 مورد جستجو قرار گرفت. ابتدا 449 مقاله شناسایی شد و پس از مرحله غربالگری، 29 مقاله واجد شرایط، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: از بررسی مرور متون، 18 زیر طبقه و 4 طبقه اصلی برای مفهوم دلبستگی مکانی مشخص شد: دلبستگی فیزیکی، دلبستگی اجتماعی و فرهنگی، دلبستگی روانشناختی و دلبستگی اتوبیوگرافیک.
بحث: یافته های این مطالعه نشان دهنده ی شنیده شدن صدای سالمندان و دیده شدن دیدگاه آنها در ارتباط با مکان زندگی و دلبستگی آنها بوده که نه تنها در گسترش تئوریهای مربوط به سالمندان و پژوهش های مرتبط با آنها، بلکه در سیاستگذاری ها و طراحی و ساخت جوامع دوستدار سالمندی که در ارتباط نزدیک با تفکر زندگی در مکان (ageing in place) می باشد نیز کاربرد دارد.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه ها: دلبستگی مکانی، زندگی در مکان، سالمند، محله، رضایت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است