تعیین اثربخشی آموزش‌های ترویجی بر ارتقای سطح دانش درباره توسعه پایدار منابع طبیعی
کد مقاله : 1061-CONGRESS (R1)-FULL
نویسندگان:
طاهره رحمانیان *1، مجید رضا کریمی2
1جهرم/مهد کودک
2جهرم/دانشگاه ازاد جهرم
چکیده مقاله:
چکیده
نتایج امروزه نشان داده است که توسعه پایدار از اهمیت بسیار گسترده ای در جوامع امروزی برخوردار
می باشدمتغیرهای مختافی بر روی توسعه پایدار تاثیر گذار می باشد که از مهمترین انها آموزش های ترویجی می باشد.که استفاده از این نوع از آموزش ها باعق ارتقا سطح دانش و بهبود عملکرد و بهره وری خواهد شد..هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش‌های ترویجی بر ارتقای سطح دانش درباره توسعه پایدار منابع طبیعی مراجعین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر جهرم(دارای مدرک کارشناس به بالا) بوده است. تحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر، یک تحقیق میدانی و کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مراجعین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر جهرم به تعداد 500 نفر بوده که با فرمول محاسبه حجم کوکران، تعداد 217 نفر از آن‌ها به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز بعد از فرم اطلاعات فردی که شامل سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل می‌باشد؛ دیگر اطلاعات مورد نیاز، جهت سنجش آموزش ترویجی بر ارتقا سطح دانش و توسعه پایدار منابع طبیعی، با ابزار پرسشنامه محقق ساخته29سوالی به دست آمد. پایی پرسشنامه محقق ساخته ذکر شده برابر با 0.89 بوده است که نشان داد از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است.پس از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری توسط نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون های امارزی رگرسیون ،نتایج نشان دهنده این نکته بوده است که بین آموزش‌های ترویجی و ارتقای سطح دانش ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اماری نشان داده است که میان آموزش‌های ترویجی و توسعه پایدار در میان مراجعین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جهرم رابطه معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این مساله بوده است که میان فناوری نوین آموزش، توسعه منابع انسانی با توسعه پایدار ارتباط مستقیمی وجود دارد.همچنین نتایج بیان گر این نکته بوده است که استفاده بهینه از اموزش های ترویجی تاثیر بسزایی در رشد و شکوفایی سطح دانش خواهد داشت که این مساله باعث افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.که با توجه به اینکه مقاله حاضر بر روی مراجعین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر جهرم که اغلب از میان کشاورزان و دامدارن می باشد انجام گرفته است،استفاده از فناوری های نوین اموزشی باعث افزایش و رشد محصولات انها خواهد شد.
کلیدواژه ها:
توسعه پایدار-سطح دانش-آموزش ترویجی-توسعه منابع انسانی-فناوری نوین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است