مطالعه جامعه شناختی تاثیرات تجددگرایی بر اخلاق اجتماعی شهروندان تهرانی
کد مقاله : 1067-CONGRESS (R1)-FULL
نویسندگان:
زهرا خطیبی *1، مهدی اصل زعیم2
1مدیریت دبیرستان
2کارشناس پژوهشی استانداری البرز
چکیده مقاله:
چکیده :
مطالعه وضعیت اخلاق را می توان در راستای دستیابی به انگیزه های وصول به توسعه ملی و انتظام بخشی به کنش های فردی و جمعی و کنترل وضعیت بی هنجاری طرح کرد.
هدف این نوشتار نیز مطالعه تاثیرات ناگزیر تجدد براخلاق اجتماعی بوده است. مدل نظری تحلیل بر مدار آراء پارسونز، هومنز وگافمن تدوین شده است و این پژوهش را می توان در زمره پژوهش های کیفی بر اساس تحلیل محتوا از پاسخهای سی و پنج نفر از شهروندان تهرانی به سؤالات مصاحبه ای نیمه ساخت یافته گنجاند.
نتایج حاکی از آن است که در نزد جامعه آماری تحقیق ، ایجاد تحول ، آرامش و شادی ، تقویت حس پیشرفت ، تجربه حس استقلال، استدلال گرایی مثبت، از بین رفتن جبر ساختار هژمونیک پدرسالارانه و ... از تاثیرات مثبت تجددگرایی ذکر شده است و در مقابل ، فردگرائی منفی در قالب خودشیفتگی ، فروپاشی بنیان خانواده در اثر کمبود محبت،کم اهمیت شدن اصول ارزشهای اخلاقی و ... از تاثیرات منفی تجددگرایی شمرده شده است. آدمیان از آن رو که آدمی اند و زندگی از ضرورت های «هستن» و «بودن» ایشان است لذا به تناسب زیست بوم خود به «نیاز»های خویش توجه داشته و خود را در تعاملات گوناگون با نقش های بهینه برای ارتقای مطلوبیت زیست فردی و اجتماعی و رضایتمندی خود قرار می دهند که «اخلاق» یکی از بنیادی ترین انتظام بخش های رفتار همین آدمی است که در تعارضات و تعاملات دو پارادایم سنت و تجدد شکل و محتوای متفاوتی را به خود اختصاص داده که هنوز به تثبیت و قوام نرسیده است.
کلیدواژه ها:
اخلاق اجتماعی ، تجددگرایی، تهران، پارسونز، گافمن و هومنز
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است