مدیریت تولید محصولات فرهنگی-رسانه ای با رویکرد ترویج فرهنگ شهروندی بومی برای شهرنشینان کلانشهرهای ایران
کد مقاله : 1077-CONGRESS-FULL
نویسندگان:
احمد امین فرد *
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
اگرچه شهرنشینی پدیده ای جهانی است، این پدیده به طور چشمگیری در ایران پویاست، به طـوریکـه رشـد شـهری بی سابقه ای در شش دهة اخیر در ایران روی داده است. طی 60 سال گذشته، نسبت شهرنشینی در ایـران از 31 درصـد در سال 1335 ، به بیش از 74 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. به موازات رشـد شـتابان میـزان شهرنـشینی، تعـداد شهرها نیز از 199 شهر در سال 1335 به 1245 شهر در سال 1395 رسیده اسـت. (مرکـز آمـار ایـران، 1395). در واقـع، شهرنشینی در ایران طی چند دهة اخیر، همانند دیگر کشورهای درحال توسعه رو به افزایش بـوده و مرکـز ثقـل جمعیـت کشور به طور کنترل ناپذیری از روستاها به شهرها انتقال یافته است. به نظر می رسد شهرنشینی فزاینده ایرانیان با توجه به مشکل کم آبی و اقلیم گرم و خشک کشورمان همچنان تشدید خواهد شد. در فضای شهری ایران امروز، که در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات قرار داریم شهروندان ایرانی در معرض انواع محصولات فرهنگی-رسانه ای چه از طریق محصولات و کالاهای فرهنگی-رسانه ای تولید داخل و چه تولید خارج از کشور از طریق بازار کالاهای فرهنگی و همچنین محصولات رسانه ای از طریق رسانه ملی و شبکه های مختلف ماهواره ای و شبکه جهانی اینترنت در فضای حقیقی و مجازی قرار دارند. به نظر می رسد مساله تعیین معیارهای کیفیت محصولات فرهنگی-رسانه ای با رویکرد ترویج فرهنگ شهروندی بومی برای شهرنشینان کلانشهرهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، شهروندی یکی از شاخص های مهم پیشرفت و توسعه یافتگی کشورهاست. یکی از ابعاد مهم شهروندی، فرهنگ شهروندی است. اصولاً شهروندی بدون عنایت به مقوله فرهنگ قابل تصور نیست. ایجاد، گسترش و تعمیق فرهنگ و اخلاقیات شهروندی می تواند گره گشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی باشد که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند. هدف این تحقیق، مدیریت تولید محصولات فرهنگی-رسانه ای با رویکرد ترویج فرهنگ شهروندی بومی برای شهرنشینان کلانشهرهای ایران است. این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه عمیق و کتابخانه ای اسنادی، انجام شد. در نهایت 8 معیار محتوایی و 3 معیار فرمی کیفیت محصولات فرهنگی-رسانه ای با رویکرد ترویج فرهنگ شهروندی بومی برای شهرنشینان کلانشهرهای ایران تعیین شد. مدیریت تولید کارا و اثربخش محصولات فرهنگی-رسانه ای با رویکرد ترویج فرهنگ شهروندی بومی برای شهرنشینان کلانشهرهای ایران ایجاد چرخه کامل تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی- رسانه ای دارای 8 معیار محتوایی و 3 معیار فرمی کیفیت است.
کلیدواژه ها:
مدیریت تولید، فرهنگ شهروندی بومی ، محصولات فرهنگی-رسانه ای، غربزده، کلانشهر، ایران.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است