تحلیل وضعیت اخلاق اجتماعی با تاکید بر" هنجار مسئولیت پذیری اجتماعی " مورد مطالعه: شهر تهران
کد مقاله : 1090-CONGRESS-FULL
نویسندگان:
فرهاد جلیلی تل چگاه *1، علیرضا کلدی2، حسین آقاجانی مرساء3
1دانشجوی دوره دکتری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
2استاد دانشگاه بهزیستی
3دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
مقدمه: مسئولیت اجتماعی یک نظریه اخلاقی است که درآن افراد برای انجام وظیفه مدنی خود پاسخگوهستند؛ اقدامات یک فرد باید به نفع کل جامعه باشد. این مقاله در صدد تحلیل وضعیت اخلاق اجتماعی با تاکید برهنجارمسئولیت پذیری اجتماعی می باشد .
روش پژوهش :این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزارپرسشنامه انجام گرفته است.جامعه آماری این پژوهش را افراد 18 سال به بالای خانوارهای ساکن در شهر تهران تشکیل می دهند .حجم نمونه پژوهش 600 نفر از شهروندان مناطق 22 گانه وبا شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.داده های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار SPPS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری :یافته ها نشان دادکه میانگین نمره مولفه رفاه اجتماعی به میزان (4از 5) بدست آمد که مبین میزان دغدغه ونگرانی افراد نسبت به مسائل ومشکلات جامعه در حد زیاد می باشد ،اما نمره اثر بخشی افراد (2از5) بدست آمد که درسطح پایینی بوده ونمره مولفه وظیفه به میزان (75/2از 5) بدست آمد که پایین ترازسطح متوسط می باشد ونمره کلی مسئولیت پذیری اجتماعی پاسخگویان مورد مطالعه به میزان01/3 ؛ از 5 بدست آمد که این رقم مبین میزان مسئولیت پذیری در حد متوسط در بین جامعه تحقیق می باشد.بر این اساس می توان گفت، پایبندی پاسخگویان به اخلاق اجتماعی درحد متوسط می باشد .

در بخش یافته های استنباطی، مسئولیت پذیری اجتماعی با جنسیت رابطه ی معناداری ندارد ،یعنی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی جنسیتی نیست.بر این اساس می توان گفت مسئولیت پذیری اجتماعی افراد یا پایبندی آنان به اخلاق اجتماعی در نزد زنان ومردان یکسان است . اما مسئولیت پذیری اجتماعی با وضعیت تاهل افراد رابطه معناداری دارد به گونه ای که افراد متاهل میزان مسئولیت پذیری بیشتری دارند .بر این اساس می توان گفت افراد متاهل ، پایبندی بیشتری به اخلاق اجتماعی دارند
کلیدواژه ها:
اخلاق، اخلاق اجتماعی ،هنجار اجتماعی ومسئولیت پذیری اجتماعی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است