بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رفتارهای زیست محیطی(مورد بررسی: دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد)
کد مقاله : 1107-CONGRESS
نویسندگان:
مسعود حاجی زاده میمندی *1، بهمن باقرپور2، زهرا فلک الدین3
1دانشگاه یزد- یزد- ایران
2دانشگاه یزد
3دانشگاه یزد - یزد- ایران
چکیده مقاله:
با افزایش بحران‌ها و مشکلات زیست‌محیطی عصر حاضر، نیاز به افزایش دانش و تغییر رفتارهای زیست‌محیطی افراد در بین گروه‌های مختلف به‌ویژه دانش آموزان به‌عنوان میراث دار نسل‌های آینده ضروری و حیاتی می‌باشد. رفتار افراد در برخورد با محیط‌زیستشان عامل مهمی در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و ایجاد توسعه پایدار محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و رفتار زیست‌محیطی دانش آموزان شهر یزد می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر یزد می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه (384 نفر) از آنان به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از نوع اعتبار محتوایی و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی بوده است. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارSPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دانش زیست‌محیطی و رفتارهای زیست‌محیطی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن پاسخ‌گویان و رفتارهای زیست‌محیطی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ولی بین متغیرهای جنسیت، تحصیلات والدین و میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با متغیر رفتارهای زیست‌محیطی رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل‌شده‌ی کلی متغیر باقی‌مانده در معادله‌ی رگرسیون 12 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کند. با توجه به نتایج راه برون‌رفت از مشکلات زیست‌محیطی تغییر طرز فکر و عمل شهروندان است. تغییری که هم برای مسئولان، برنامه ریزان و مدیران شهری و هم برای شهروندان ضرورت دارد. زیرا بسیاری از تهدیدات زیست‌محیطی پیامد رفتار انسانی است. تنها تغییر در رفتار انسانی می‌تواند این مشکلات زیست‌محیطی را کاهش دهد. همچنین سخن آخر این‌که مسئولان باید در جهت فرهنگ‌سازی در جامعه برنامه‌هایی را تدارک ببینند تا آگاهی سازی نسل جوان جامعه در مورد بحران‌های پیش رو به‌خصوص در مورد محیط‌زیست افزایش یابد و همچنین مدارس و خانواده‌ها نیز جامعه‌پذیری درست را به دانش آموزان آموزش دهند.
کلیدواژه ها:
دانش زیست محیطی، رفتارهای زیست محیطی، وسایل ارتباط جمعی، دانش آموزان، شهر یزد.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است