منش و فرهنگ سوداگری مدیریت شهری برای تامین درآمد موردکاوی:تغییر کاربری سوداگرانه در جداره‌های شهری کوی نصر تهران
کد مقاله : 1116-CONGRESS
نویسندگان:
نازنین مصطفوی اصفهانی *1، رضا خیرالدین2
1دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده معماری و شهرسازی
2گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی کاربری زمین است که یکی از اهداف کلان آن استفاده بهینه اراضی، پیش‌گیری از سوداگری زمین واستفاده از ارزش اضافه زمین در جهت تامین منافع عمومی است.تولید و سودآوری بیشتر سبب ارزش اضافی وانباشت مازاد می‌شود.بنابراین با شهرهایی روبه‌رو می‌شویم که فضای آنها سرمایه‌ای و برای سودآوری بیشتر تولید می‌شود.شکل‌گیری ذهنیت کوتاه‌مدت در سیستم مدیریت شهری منجر به آن شده که وابستگی مدیریت شهری به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز شهری افزایش یابد.به عبارتی مدیریت شهری با استفاده از درآمدزایی ناپایدار سبب کاهش وجه مصرفی شهرها و تقویت وجه سرمایه‌ای آن شده است.از طرف دیگر به دلیل توجیه و صرفه‌های اقتصادی،گرایش برای تولید فضاهای سرمایه‌ای توسط سوداگران وجود دارد.درنتیجه با شهرها و محلاتی روبه‌رو می‌شویم که با وجه سرمایه‌ای خود، کمتر در جهت تامین منافع عام مردم هستند.تغییر‌کاربری خیابان گیشا کوی نصر تهران از یک بدنه مسکونی به یک جداره تجاری، تعدد کاربری‌های تجاری با فعالیت‌های فرامقیاس، همچنین وجود قوانین و برنامه‌هایی که این تغییرات کاربری تجاری را سبب می‌شود؛ می‌تواند نمونه بارزی از این موضوع باشد.به‌گونه‌ای که کسب درآمد مدیریت شهری از این تغییرات، درآمدزایی ناپایدار را تقویت کرده است.بنابراین ضروری است با تحلیل علل این تحولات در نحوه مدیریت استفاده از کاربری زمین به معرفی فرهنگ سوداگرانه حاکم بر رفتار مدیریت شهری پرداخته شود.روش پژوهش در این مطالعه کتابخانه‌ای، اسنادی وپیمایش میدانی ومحلی است که درنهایت به بررسی و تحلیل علل این تغییرات کاربری و مواجهه مدیریت شهری با آن می‌انجامد.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کسب درآمدزایی ناپایدار یکی از علل تبدیل خیابان گیشا به یک بدنه تجاری است.بنابراین موضوعی از این باب مطرح می‌شود که با توجه به اهمیت درآمدهای پایدار، هنوز فرهنگ کسب درآمد از منابع ناپایدار در مدیریت شهری به چشم می‌خورد.از تبعات این دیدگاه فاصله گرفتن از اخلاق شهری به علت دیدگاه سرمایه‌ای به بافت و کالبد شهرها خواهد بود.
کلیدواژه ها:
سوداگری_مدیریت شهری_تغییرات کاربری_تامین درآمد_جداره‌های شهری _کوی نصر تهران
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است