رابطه بین احساس تعلق شهروندان یزدی بر مشارکت آنان در امور شهری
کد مقاله : 1124-CONGRESS
نویسندگان:
اکبر زارع شاه آبادی *1، میثم غلامی2، لیلی بنیاد3
1عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد
2گرو جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه یزد- یزد- ایران
3گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: امروزه مشارکت از شاخص‌های رهبری و بلوغ سازمانی جامعه محسوب می‌شود؛ یکی از شکل‌های مشارکت، مشارکت شهروندان است هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس تعلق شهروندان یزدی بر مشارکت آنان در امور شهر است.
روش: ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است.جامعه آماری پژوهش شهروندان یزدی هستندکه تعداد 365 نفر از افراد بالای 18 سال را به روش نمونه گیری سه مرحله‌ای انتخاب شدند، به این صورت که در مرحله اول تعداد 10 محله از محلات شهر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد در داخل محلات به شیوه سیستماتیک خانوارها انتخاب شده و در مرحله سوم در داخل خانوار منتخب یک نفر از افراد بالای 18 سال به تصادف پرسشنامه را تکمیل کرده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین احساس تعلق و مشارکت شهریست ؛ همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای نواحی شهری، احساس تعلق و مشارکت شهروندان است. نهایتاً نتایج مدل رگرسیونی نشان داد متغیر دسترسی به سرگرمی با بتای 26/0 بیشترین تاثیر را بر روی متغیر وابسته داشته و این مدل توانسته 19 درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین کند.
بحث: تعلق مکانی به شهروندان این امکان را می‌دهد که نسبت به شهر خود احساس مسئولیت کنند و نسبت به اقداماتی که رخ می‌دهد واکنش نشان دهند. اگر شهروندان نسبت به این اقدامات رضایت و مشارکت داشته باشند نوعی احساس در آن‌ها ایجاد می‌شود که خود را جزء شهر می‌دانند و از حریم آن دفاع می‌کنند. همچنین افرادی که در مناطق بالاتر شهری زندگی می‌کنند دارای حس تعلق بیشتری نسبت به شهر هستند و همچنین مشارکت بیشتری در امور شهر دارند.
کلیدواژه ها:
احساس تعلق، مشارکت، ناحیه شهری، سرگرمی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است