مطالعه رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر تهران
کد مقاله : 1129-CONGRESS
نویسندگان:
داود قاسم زاده *1، مهدی اصغری2
1گروه آموزشی حقوق پیام نور
2بانک شهر
چکیده مقاله:
مقدمه: موضوع شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن از مباحثی است که امروزه مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران جامعه قرار گرفته است؛به علاوه تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع سبب شده است که ضرورت توجه و پرداختن به این موضوع از اهمیت دو چندانی نسبت به دوره های قبل برخوردار باشد.حقوق شهروندی و آگاهی از آن توسط شهروندان هر جامعه‌ای از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. به نظر می رسد که لزوم آگاهی از حقوق شهروندی از الزامات اساسی جوامع مدرن می باشد که هر شهروندی در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود از حق و حقوق برخودار است که بایستی مورد احترام حاکمیت و سایر انسان‌ها قرار بگیرد. هدف پژوهش حاضر،مطالعه رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر تهران می باشد.
روش: روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بوده که با تکنیک پیمایش در بین شهروندان تهرانی انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در بین حجم نمونه ای 400 نفری صورت گرفته است.
یافته ها:یافته های این پژوهش نشان می دهد که آگاهی از حقوق شهروندی شهروندان تهران برحسب طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی، تحصیلات و جنس تفاوت معنی داری دارد و همچنین بین متغیر آگاهی از شهروندی و سن شهروندان ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: در بحث مرتبط با حقوق شهروندی و سیاستگذاری های عمومی و اجتماعی در خصوص حقوق شهروندی باید به متغیرهای جمعیت شناختی شهروندان هم توجه شود.
کلیدواژه ها:
حقوق شهروندی، آگاهی از حقوق شهرندی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است