مبانی نظری شهرنشینی وشهرسازی وقواعد رفتار شهر وندی درتمدن اسلامی
کد مقاله : 1134-CONGRESS
نویسندگان:
محمد رضا محمد رضا شهیدی پاک *
استادیار دپارمان دانشکده ادبیات دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز
چکیده مقاله:
نقش دین درتغییر رفتار شهروندان در عصر پست مدرن بوسیله مکتب انتقای فرانکفورت در تحلیل تاریخ و اجتماع بررسی شده است و هابرما س در کتاب قدرت دین اورده است . اسلام با تغییر رفتار شهروندی با هجرت و تاسیس شهر اغاز شد ، با مهاجرت پیامبر الگوی رفتار انسان از شهر با اخلاق سرمایه داری مکه با رفتار ضد دینی شهروندان به مدینه هر فرهنگ و قران شکل گرفت . انگیزه آن تکامل رفتار انسان است که کبرای کلی شهرسازی اسلامی و بنیان دموکراسی اسلامی برای شکل گیری شهر است و نشانه اصالت و عمق فلسفی و دینی شهر سازی اسلامی و از پدیده های شهرسازی قرون وسطی است .مبانی نظری آن رفتار فرد، اجتماع و حفظ محیط زیست است و در ادوار تاریخی شهر سازی اسلامی با اموز ه های بنیادین دینی بروز کرده است . تاسیس وتوسعه تشکیلات شهر اسلامی با وقف و حسبه در کتاب تاریخ تشکیلات در اسلام(1392) از دولت پیامبر تا خلافت عثمانی و سلطنت صفویه امده است . پیامبر در اغاز این تشکیلات نخستین فردی است که رفتار شهروندان در محیط شهری را مورد محاسبه قرار داد ه است ( کان رسو ل الله اول من احتسب) حسبه مبنای نظری رفتار شهروند و شهرسازی اسلامی ریشه در سیره اداری و سیاسی پیامبر اسلام در تاسیس مدینه می رسد . مسئله پژوهش این که چرا با وجود تشکیلات اداری شهرداریها ومجامع علمی حقوق مجموعه مدونی در مورد حقوق فردی و اجتماعی و رفتار شهروندان تدوین نشده است . فرضیه پژوهش این است که امکان ارایه طرح جامع مدون کاربردی د ر مورد رفتار شهروندی و حقوق فردی و اجتماعی شهر سازی بر پایه مصادر غنی اسلامی وجود دارد زیراتجارب شهر سازی اسلامی وقوع ان را ثابت کرده است . ابن الرامی مهندس فقیه شهر ساز مشاور فنی قاضی الجماعه دولت حفصیان ( 635-084) که یکی از سازندگان شهر تونس است مجموعه مدونی از قوانین شهر سازی را برمبنای اخلاق اسلامی و مقتضیات عمران شهری هفتصد سال پیش تدوین کرده است . مواد پژوهش حاضر تحقیقات مولف از 1381 و رساله فوق دکتری با موضوع دموکراسی و شکل گیری شهر و شهر در گذر تاریخ(2012) است که با روش مکتب انتقادی فرنکفورت صورت گرفته است .
کلیدواژه ها:
ابن الرامی ، محتسب ، شهرسازی ، رفتار شهر وندی ، شهر سازی ،تمدن اسلامی،دولت حفصیان
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است