1- شهرنشینی و جنسیت

 • نقش زنان در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی؛
 • زنان حاشیه­ای در متن اجتماعی شهرها؛
 • زنان و امنیت شهری؛

2- شهرنشینی وخانواده

 • گسترش شهرنشینی و تغییر کارکردهای خانواده(فرصت یا تهدید)؛
 • خانواده و زندگی شهری و سبک زندگی؛
 • تاثیر نهاد خانواده بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛
 • موانع شخصیتی ایرانیان در شکل­گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و...

3- شهرنشینی و اقتصاد شهری

 • توسعه اقتصاد شهری و پیامدهای آن؛
 • توسعه اقتصادی؛ فقر شهری و پیامدهای زیست محیطی آن؛
 • موانع اقتصادی در شکل­گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و...

4- شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی­شناسی

 • هویت اجتماعی-فرهنگی در شهرسازی و معماری ایران؛
 • جایگاه هنر در بهبود کیفیت زیست شهری و...

5- شهرنشینی و مدیریت شهری

 • نقش ساختار و مدیریت شهری درتوسعه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛
 • حق بر شهر؛ نابرابری و عدالت شهری؛
 • موانع سیاسی و اجتماعی در شکل­گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و...

6- شهرنشینی، مشکلات و آسیب­های اجتماعی

 • شرایط آنومیک(اغتشاش ارزشها) در زندگی شهری و اخلاق در ایران؛
 • آسیب­های ناشی از حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی گسترده جمعیت در شهرها؛ نقص زیرساخت ها ، بروز و ظهورانواع آسیب ها؛
 • قانون گریزی و پیامدهای عینی آن بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و...

7- شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها

 • روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی ایران(سطح بندی شهرها برحسب قدیمی،سنتی و مدرن و قواعد اخلاق شهرنشینی درآنها)؛
 • روند تحول تاریخی نظام شهری و توزیع فضایی جمعیت؛
 • پدیده شهر-روستا و پیامدهای ناشی از آن و...

8- شهرنشینی، اخلاق و رفتار شهروندی

 • روند شکل­گیری نظام شهروندی در ایران؛
 • ارتقاء فرهنگ شهروندی و گسترش عرصه عمومی لازمه شهرنشینی نوین؛
 • سرمایه اجتماعی و کاربردهای عینی آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و ...

9- شهرنشینی و مدرنیته

 • مدرنیته و تحول کالبدی-فضایی شهرها؛
 • پیامدهای مدرنیته ناقص بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛
 • اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و زیست اخلاقی (باتاکید بر گذر، محله، اجتماعات، زیست آرام و گذران اوقات فراغت(؛
 • جهانی شدن و تاثیر آن بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و ...

10- شهرنشینی، محیط زیست و پایداری شهری

 • توسعه شهری، رشد جمعیت و اثرات زیست محیطی ناشی از آن؛
 • الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری(مصرف انرژی، منابع طبیعی، تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی)و ...

11- ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

 • شهرنشینی شتابان ،ایران در میانه چالش شهرنشینی بدون شهرگرایی(فقدان تئوری)؛
 • آینده­نگری و ارائه راهبردها و پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و...

12- شهرنشینی، فناوری و رسانه ها

 • بهره­گیری مناسب ازفناوری اطلاعات و نقش آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛
 • ارزیابی نقش رسانه­ها و سوادرسانه ایی در آموزش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛

13- اخلاق حرفه ای

14- شهرنشینی، حمل و نقل و ترافیک

16- حقوق و وظایف شهروندی

17- شهر دوستدار کودک

18- سایر موضوع های مرتبط با محورهای همایش.

 

یادآوری : یکی ازاهداف اصلی همایش توجه به جنبه توسعه ای کاربردی در فراهم آوری مقالات توسط پژوهشگران ارجمند و شناخت ابعاد، مولفه هاو شاخص های اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و همچنین آینده نگری دراین زمینه خواهدبود.