همایش مهاجرت نخبگان علمی در ایران امروز که به همت انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و مشارکت استادان، محققان و صاحبنظران برجسته این حوزه تدارک دیده شده است، مسئله به غایت مهم مهاجرت روزافزون سرمایه های فکری و معنوی ایران، یعنی استادان، پزشکان، محققان، دانشجویان و دیگر نخبگان ایرانی را از منظر اخلاق و در چهار سطح خرد(فردی)، میانی، کلان و در سطح جهانی مورد واکاوی قرار خواهد داد. در این فرایند در "سطح خرد" انگیزه ها، مقاصد، و اهداف مهاجرین؛ در "سطح میانی"، سیاست ها و رویکردهای نهادهای درگیر، از جمله نهادهای علمی و دانشگاهی؛ در "سطح کلان"، سیاست ها و رویکردهای حاکمیتی؛ و در "سطح جهانی"، سیاست ها و رویکردهای نظام جهانی، به عنوان عواملی که مهاجرت نخبگان ایرانی را رقم می زنند از منظر اخلاقی بررسی خواهد شد. برخی از پرسش های اساسی همایش در این سطوح عبارتنداز:

1)ارزش های اخلاقی، از قبیل آزادی خواهی، عدالت جویی، کمال طلبی، احترام، عزت نفس، نوع دوستی در تصمیم نخبگان ایرانی به مهاجرت چه جایگاهی دارند؟ 2) سیاست ها و رویکردهای نهادهای علمی تا چه میزان مبتنی بر پاسداری از ارزش های اخلاقی و احترام به استقلال نهادهای دانشگاهی و آزادی های علمی است؟ 3)سیاست ها و رویکردهای حاکمیتی تا چه میزان بر بنیان های اخلاقی مردم سالاری، احترام به حقوق عامه مردم، پاسداری از منزلت علم و عالمان، دانش و دانشگاهیان، و اصل اخلاقی پاسخگو بودن حاکمان در مقابل جامعه و بخصوص جامعه دانشگاهی، استوار است؟4) سیاست ها و رویکردهای نظام جهانی بر اساس منطق اخلاق چه جایگاهی در رخداد پدیده مهاجرت نخبگان از جوامع کمتر پیشرفته به جوامع پیشرفته دارند؟ 5)عوامل پیش گفته چگونه بر مکانیسم تصمیم گیری اخلاقی مهاجرین علمی تاثیر می گذارند؟ 6)شخصیت و سیمای اخلاقی جامعه مهاجرین علمی ایرانی(دایاسپورای ایرانی) از چه مختصاتی برخوردار است؟

همایش، ضمن تاکید بر ماهیت چندوجهی پدیده مهاجرت، در نهایت براساس جنبه اخلاقی مهاجرت، برای یافتن مناسب ترین مواجهه با این موضوع، به مطالعه راهبردهای اخلاقی که متضمن اهمیت دادن به شخصیت اخلاقی نخبگان علمی جامعه، و تامین اخلاقی ترین سازوکارها در حوزه های علمی است، خواهد پرداخت.