راهنمای تدوین چکیده تفصیلی

چکیده ارسالی در محیط نرم افزاری word 2016  تایپ شود .

عنوان مقاله: عنوان مقاله باید با فونت تیتر شماره 16 و قلم ضخیم (Bold) تایپ شود. عنوان باید تا حد امکان مختصر و نمایانگر هدف تحقیق باشد. از آوردن نام سازمان‌ها ، نوع مطالعه، سال انجام پژوهش و تعداد نمونه در عنوان خودداری شود.

نام نویسنده (ها): نام نویسنده‌ها  با فونت زر شماره ۱۲ و قلم ضخیم (Bold) و نام نویسنده مسؤول با علامت ستاره (*) مشخص شود.

نشانی نویسنده: نشانی و محل کار (شامل واحد یا گروه پژوهشی، نام دانشکده، مؤسسه و نام دانشگاه) با فونت زر شماره ۱۰ و قلم ضخیم (Bold)  قید گردد. در پایین همان صفحه، نشانی الکترونیکی مقاله آورده شود.

از نویسندگان محترم درخواست می­شود در نگارش چکیده مقاله بسته به نوع مقاله تقسیم­بندی­های ذیل را مورد توجه قرار دهند.

 چکیده تفصیلی برای مقالات مروری کتابخانه ای

چکیده تفصیلی مقالات مروری می بایست در حداکثر 1000 کلمه به شیوه زیر در 3 بخش اصلی  تنظیم گردد:

زمینه: در این بخش محقق پس از بیان پیش درآمدی کوتاه می بایست مسئله پژوهش و هدف تحقیق را به روشنی بیان کند.

روش­: در این بخش محقق می بایست نوع مقاله مروری خود را مشخص نموده و در مقالات مروری کتابخانه ای پایگاه های مورد استفاده برای سرچ منابع و گستره زمانی را مشخص نماید.

نتیجه گیری: در این بخش محقق می باست جمع بندی خود از مساله مورد بحث و نتیجه گیری کلی تحقیق را بیان نموده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با نتایج به دست آمده را بیان نماید  

کلیدواژگان: این بخش شامل 3 تا 5 کلید واژه اصلی مرتبط با موضوع تحقیق است .

چکیده تفصیلی  برای مقالات پژوهشی

چکیده تفصیلی مقالات پژوهشی می بایست در حداکثر 1000 کلمه به شیوه زیر در 4 بخش اصلی  تنظیم گردد:

زمینه: در این بخش محقق پس از بیان پیش درآمدی کوتاه می بایست مسئله پژوهش و هدف تحقیق را به روشنی بیان کند.

روش­: در این بخش محقق می بایست به ترتیب موارد زیر را مشخص کند:

روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه نمونه گیری، ابزار و روایی و پایایی آن، شیوه اجرا ، روش تجزیه و تحلیل آماری و در نهایت نرم افزارهایی که در تحلیل آماری به کار رفته اند.  

 یافته­ ها: در این بخش محقق می بایست نتایج به دست آمده از تحلیل آماری داده ها را به طور خلاصه بیان کند.

نتیجه گیری: در این بخش محقق می باست نتیجه گیری کلی تحقیق را بیان نموده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با نتایج به دست آمده را بیان نماید  

کلیدواژگان: این بخش شامل 3 تا 5 کلید واژه اصلی مرتبط با موضوع تحقیق است .