حمایت کنندگان اصلی
اختیاری نوع 1
دانشگاه شهید بهشتی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
دانشگاه تهران
شورای اسلامی شهر مقدس مشهد
انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
انجمن ترویج علم
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
انجمن جمعیت شناسی ایران
مرکز آموزش مدیریت دولتی