عباس آخوندی

دکتری اقتصاد سیاسی

 

حسین ایمانی

دکتری علوم اجتماعی

 

سید محمد بهشتی

کارشناسی ارشد معماری

 

پرویز پیران

دکتری جامعه شناسی


محمد جلالی

دکتری حقوق

 

محمدرضا جوادی یگانه

دکتری جامعه شناسی

 

نجفقلی حبیبی

دکتری فلسفه


سید محسن حبیبی

دکتری شهرسازی

 

محمدرضا حسینی بهشتی

دکتری فلسفه

 

هادی خانیکی

دکتری ارتباطات

 

ابوالحسن ریاضی

دکتری برنامه­ ریزی شهری

حسین سراج زاده

دکتری جامعه شناسی

 

 حسین سناپور

نویسنده

 

تقی شامخی

دکتری جنگل و مرتع

 

ملیحه شیانی

دکتری جامعه شناسی

 

غلامرضا ظریفیان

دکتری تاریخ

 

 

جلال عباسی

دکتری جمعیت شناسی

 

 

 

علیرضا علوی تبار

دکتری مدیریت دولت

داود فیرحی

دکتری علوم سیاسی

 

ناصر فکوهی

دکتری انسان شناس

معصومه معارف وند

دکتر مددکاری

 

 

مصطفی معین

فوق تخصص ایمونولوژی

 

میرطاهر موسوی

دکتری جامعه شناسی

 

فرشاد مومنی

دکتری اقتصاد

 

احمد مسجد جامعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

اردشیر منصوری

کارشناسی ارشد فلسفه

 

 

علی حسین نجفی ابرند آبادی

دکتری حقوق-جامعه شناسی جنایی

 

اسدالله نقدی

دکتری جامعه شناسی

 

رحیم نوبهار

دکتری حقوق