دکتر مصطفی معین

رئیس

رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر نجفقلی حبیبی

عضو شورای سیاستگذاری

بازرس انجمن اخلاق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)

 


 

دکتر تقی شامخی

عضو شورای سیاستگذاری

عضو هیات مدیره انجمن اخلاق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)

 

دکتر هادی خانیکی

عضو شورای سیاستگذاری

عضو هیات مدیره انجمن اخلاق و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر جعفر میلی منفرد

عضو شورای سیاستگذاری

عضو هیات مدیره انجمن اخلاق و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

 

دکتر میرطاهر موسوی

دبیر علمی همایش

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

آقای اردشیر منصوری

عضو شورای سیاستگذاری

عضو هیات مدیره انجمن

 

خانم دکتر معصومه معارف وند

دبیر اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی