مقایسه مولفه های اجتماعی و وضعیت رضایت از عملکرد مسئولان در شهر و حایشه شهر تبریز.
کد مقاله : 1002-CONGRESS (R1)-FULL
نویسندگان:
داود فرخ نژادکشکی *
آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده :
مقاله مذکور حاصل تز دکترای جامعه شناسی است در این مقاله سعی شده به سوال زیر پاسخ داده شود که امید به آینده، دینداری، حمایت اجتماعی، دین داری، محرومیت نسبی ، سرمایه اجتماعی و فرهنگی ، بهره مندی از خدمات شهرداری ، بهداشتی و درمانی، آموزشی، امنیتی و انتظامی و رضایت از عملکرد مسولان دربین حاشیه نشینان بیشتراست یا شهرنشینان تبریز؟
روش: روش مورد استفاده در این تحقیق، مقایسه ای - پیمایشی بوده و جامعۀ آماری مورد مطالعه، حاشیه نشینان و شهرنشینان تبریز در سال ۱۳۹۶ بودند که ۶۲۲ نفر از بین حاشیه نشینان و ۸۵۲ نفر از بین شهر نشینان براساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون های امید به آیندة اسنایدر، دینداری گلاک و استارک، سرمایه فرهنگی و اجتماعی بوردیو، حمایت اجتماعی کوب و محرومیت نسبی تدرابرت‌گر . آزمونهای محقق ساختۀ عوامل سازمانی به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیلهای آماری براساس آزمون تی مستقل و با استفاده از برنامه Spss انجام یافته است.
یافته ها: نتایج نشان داد در تمامی متغیرها )امید به آینده، دینداری، حمایت اجتماعی، دین داری، محرومیت نسبی ، سرمایه اجتماعی و فرهنگی ، بهره مندی از خدمات شهرداری ، بهداشتی و درمانی، آموزشی، امنیتی و انتظامی و رضایت از عملکرد مسولان( حاشیه نشینان نسبت به شهر نشینان در سطح پایینی قرار داشتند. به غیر از محرومیت نسبی و ابعاد آن که میزان آن در بین حاشیه نشینان بیشتر است.
نتیجه گیری: نسبت به افزایش سطح دینداری، حمایت اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی و کاهش محرومیت نسبی حاشیه نشینان اقدامات لازم توسط مسولین زیربط صورت گیرد تا منجر به توسعه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی در شهر و حاشیه شهر تبریز گردد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: امید به آینده، حاشیه نشینان ، دینداری، حمایت اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی، اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است