بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری زیست محیطی شهری(مطالعه موردی: استان مازندران)
کد مقاله : 1011-CONGRESS-FULL
نویسندگان:
محرم آزاد *1، علی رحمانی فیروزجاه2، محسن دهقان3
1کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی آمل
2عضو هیأت علمی و مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
3مدرس و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی آمل
چکیده مقاله:
مقدمه : شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ بشر، باعث دگرگونی در روابط متقابل انسانها با یکدیگر و با محیط گردیده است. تمرکز توسعه شهری به رویکردهای کالبدی و هندسی صرف و غفلت از اهداف اجتماعی-زیست محیطی توسعه، شهرها را با چرخه نامطلوبی از عدم تعادلات اجتماعی و زیست محیطی روبه رو کرده است. این مقاله در صدد بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری زیست محیطی شهری در میان جمعیت شهری بالای 20 سال استان مازندران است.
روش: داده های مورد نیاز تحقیق، با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه با نمونه آماری 400 نفری و روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شدند. تحلیل اطلاعات تحقیق بااستفاده از دو نرم افزارSPSS و Amos انجام پذیرفت.
یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که وضعیت سازه سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه های آن (آگاهی، اعتماد، هنجارهای تعمیم یافته، مشارکت و انسجام) و سازه پایداری زیست محیطی شهری و تمامی مؤلفه های آن (بهداشت و نظافت، مدیریت پسماند، کیفیت آب و هوا، حفظ فضای سبز و بهینگی مصرف انرژی) در سطح پایین تر از متوسط قرار داشتند. یافته های تبیینی نشان داد که سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه های آن، بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط قوی و معناداری با پایداری زیست محیطی شهری و تمامی مؤلفه های آن داشته اند. بر اساس نتایج روش معادلسازی معادلات ساختاری، مدل نظری تحقیق بر مبنای شاخص های مختلف، از برازش قابل قبولی برخوردار بود.
بحث: نتایج یافته های تحقیق با اکثریت پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی تطبیق داشت و مشخص ساخت که برنامه ریزی برای ارتقای مؤلفه های سرمایه اجتماعی از طریق افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان و ایجاد دغدغه ها و اخلاق زیست محیطی، منجر به بهبود و ارتقای پایداری زیست محیطی شهری و مؤلفه های آن می گردد.
کلیدواژه ها:
سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار، پایداری زیست محیطی، شهر، استان مازندران
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است