تحلیل جامعه شناختی هویت انسان مدرن در پرتو فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی: جمعیت18سال به بالای شهر اصفهان)
کد مقاله : 1030-CONGRESS (R1)-FULL
نویسندگان:
مریم داستانی *
دانشگاه بوعلی سینا
چکیده مقاله:
درک هویت انسان مدرن در یک چارچوب کلی و از پیش تعیین شده، آسان نیست؛ چرا که بسیاری از نظریه پردازان استدلال می کنند که هویت ساختاری است و مطابق با مناسبات فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ملی و جهانی شکل می گیرد و تغییر می کند. در این مقاله، رویکردهای نظری به مفاهیم کلیدی هویت و فرهنگ شهروندی مورد توجه قرار گرفته و به این مهم می پردازد که شهروندی از چه طریق و در چه شرایطی منجر به شکل گیری هویت هایی متفاوت از هویت انسان سنتی شده است. چرا که درواقع شهر و شهرنشینی به منزله ی مهم ترین بستر تکوین، تکامل و تکثیر هویت به شمار می روند و بدون تردید بخش اعظم اندیشه های مدرن در باب هویت اختصاصاً متوجه مسائل و مشکلات زندگی شهری است.مبانی نظری این تحقیق متأثر از آراء و نظریات ترنر است.روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی – پیمایشی است؛ جامعه آماری، شامل کلیه شهروندان 18 سال به بالای شهر اصفهان بوده که از این میان384نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده است؛ ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی صوری آن توسط اساتید حوزه جامعه شناسی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 95/0 به دست آمده است.همچنین جهت تحلیل داده ها، از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی و بین متغیر هویت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، پایبندی به حقوق و تکالیف به عنوان ابعاد متغیرهای وابسته ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.لذا متغیرهای پژوهش مانند شهرنشینی و فرهنگ شهروندی بر کسب هویت مدرن تأثیرگذار است و متغیرهای تحقیق توانسته است56 درصد از تغییرات متغیر هویت را تبیین کند (R2=0.56).
کلیدواژه ها:
هویت.شهرنشینی،فرهنگ شهروندی،مدرنیته
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است