تاثیر حاکمیت قانون و ارتقاء حقوق شهروندی در کاهش آسیب های اجتماعی
کد مقاله : 1109-CONGRESS
نویسندگان:
امین بنائی بابازاده *
مدیرعامل موسسه گفتمان شرق
چکیده مقاله:
حقوق شهروندی موقعیتی است مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسان ها که هر فرد فارغ از جنسیت، رنگ، زبان و مذهب استحقاق برخورداری از آن را دارد؛ این حقوق در بردارنده سه نسل از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی ست که برخورداری عمومی از رفاه اقتصادی و مشارکت برابر در روند سیاسی و آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد. در این بین تعریف شان انسانی در بالاتر سطح برای شهروندان یک جامعه عاملی ست تا افراد در مواجه با جامعه، محیط پیرامون و زندگی شخصی به سمت مراقبت بیشتر از خود حرکت کنند که همین موضوع موجب کاهش آسیب های اجتماعی در فرد و جامعه می شود. مبتنی بر عوامل بیرونی از هنجارهای اجتماعی تا اسناد حقوقی و قانون گذاری صحیح در قالب قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی نیز بستری مهم برای تحقق نقش آفرینی حقوق شهروندی در کاهش آسیب های اجتماعی به شمار می رود. در پژوهش پیش رو بر مبنای تحقیقات ارزیابی شده و از طریق روش کتابخانه ای به تبیین رابطه علی دو مفهوم حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی می پردازیم؛ و با تکیه نظری بر مبانی حقوق شهروندی و با توجه به سیر پیدایش و تحول عناصر شهروندی در بستر جامعه مدنی، به میزان تاثیرگذاری تدوین و اجراء مطلوب قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی بر روند کاهش آسیب های اجتماعی اشاره خواهد شد. لذا فرضیه پژوهش براین پایه استوار است که ارتقاء کیفیت حقوق شهروندی از سوی دولت و هویت بخشی به آن با عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، جامعه و فرد را به سمت کاهش اعمال پرخطر و آسیب های اجتماعی سوق می دهد. از اینرو ارتقاء سطح کمی و کیفی حقوق شهروندی رابطه مستقیمی با کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
کلیدواژه ها:
حقوق شهروندی، آسیب های اجتماعی، جامعه مدنی، قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است