رسانه به مثابه جامعه‌پذیری و تربیت شهروندی
کد مقاله : 1110-CONGRESS (R1)
نویسندگان:
زینب هاشمی خواه *1، حسین محمدی2
1پزوهشگر/ صداو سیمای استان فارس
2مدیر واحد پژوهش/ صدا و سیمای استان فارس
چکیده مقاله:
آموزش شهروندان حرفه‌ای به دلیل نیاز جامعه به افرادی که بتوانند فعالانه در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و با شیوه‌های گوناگون در سلامت و رفاه جامعه و محیط محلی، ملی و جهانی بکوشند، حائز اهمیت است. از طرفی شواهد گویای آن است که در جهان معاصر رسانه ها بر تجربه افراد و افکار عمومی تأثیر و نفوذ گسترده ای دارند. لذا به نوعی می‌توان گفت رسانه ها عامل اصلی پرورش شهروندانی است که افراد آن در نقاط مختلف در یک نظام اطلاعاتی واحد مشارکت دارند. از این رو با توجه به مبحث مربوطه، موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مصرف رسانه و ابعاد تربیت شهروندی (در میان دانشجویان دانشگاه شیراز) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از جدول مورگان 110 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شد‌ه‌اند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه‌ای با 68 سوال در مورد ابعاد تربیت شهروندی (رفتاری، نگرشی، مهارتی شهروندی) بر اساس مقیاس لیکرت ساخته و داده‌های تحقیق بر اساس فرضیه‌های پژوهش از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که؛ 1- بین میزان مصرف رسانه و انواع آن (داخلی، خارجی، اینترنت) با تربیت شهروندی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.2- رسانه‌های داخلی می‌توانند به طور مثبت و معنی‌دار ابعاد رفتاری و نگرشی شهروند را پیش-بینی کنند و رسانه‌های خارجی بصورت معکوس آن را پیش‌بینی می‌کنند. اینترنت نیز تنها بعد مهارتی تربیت شهروندی را بصورت مثبت و معنی‌دار پیش بینی می‌کند.
کلیدواژه ها:
مصرف رسانه، شهروندی، جامعه‌پذیری، تربیت (بعد رفتاری، بعد نگرشی، بعد مهارتی شهروند).
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است