نقش آرامستانها در هویت فرهنگ شهرنشینی با رویکرد گردشگری "نمونه موردی تخت فولاد"
کد مقاله : 1115-CONGRESS
نویسندگان:
زهرا ترکی *
کارشناس فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان
چکیده مقاله:
امروزه گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیاست. افزون بر جنبه اقتصادی گردشگری که همواره اولویت اول برای توجه به توسعه گردشگریست نمی‌توان از تأثیرات فرهنگی حاصل از گسترش گردشگری به راحتی گذشت چرا که گردشگران زمینه ساز آشنایی و گفتگوی بین اقوام، ملل، ‌تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون می‌باشند از این رو تعبیر «سفیران فرهنگی» در حق گردشگران عبارتی نزدیک به صواب است. از جاذبه‌های گردشگری شهرهای اسلامی‌، وجود بناهای مذهبی و آرامستانها می باشند، بویژه آرامستانها جلوه‌گاه اعتقادات و فرهنگ اقوام و ملل گوناگون اند. وجود آرامستانها در شهرها می‌تواند به توسعه گردشگری پایدار شهرها یاری رساند. اصفهان از جمله شهرهای جهان اسلام است که با توجه به سابقه کهن تاریخی و فرهنگی‌اش و وجود آرامستانی به نام تخت فولاد که اینک شهرت جهانی یافته است، مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی می‌باشد. با توجه به جاذبه‌های هنری، فرهنگی و تاریخ آرامستان تخت‌فولاد می تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار شهرها ایفا نماید.
این پژوهش بر آن است تا به این سوال اصلی پاسخ گوید که‌: آرامستان چه نقشی در آینده پژوهی و توسعه گردشگری در شهرهای اسلامی دارند؟ فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این پایه استوار است که: آرامستانهای قدیمی از جمله تخت فولاد به دلیل داشتن قابلیت فرهنگی، تاریخی، هنری و پتانسیل مادی و معنوی در مقوله گردشگری مذهبی از نمونه‌های پرطرفدار و پایدار سفر در اکثر نقاط جهان به خصوص در شهرهای اسلامی می‌باشد. این نوشتار بر آن است تا برای تجزیه و تحلیل و تبیین فرضیه اصلی بر مواردی چون: عناصر حیاتی شکل دهنده شهرهای اسلامی و نقش وجایگاه آرامستان در گردشگری و هویت آن در شهر نشینی‌، اصفهان و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن و نقش تخت فولاد در اعتلای فرهنگی شهرنشینی ،جلوه‌های مذهبی و معنوی تخت فولاد، تلاش‌های صورت گرفته برای احیا و شناسایی تخت فولاد به عنوان یکی از اماکن فرهنگی، مذهبی در راستای جلب گردشگران داخلی و خارجی بپردازد. مقاله شامل یک مقدمه، متن اصلی، نتیجه ، پیوست ها ( نمودار – نقشه – تصاویر) و فهرست منابع و مأخذ می باشد
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی : آرامستان، تخت فولاد اصفهان ،گردشگری مذهبی‌، شهرهای اسلامی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است